Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām

Šobrīd aktuāli ir šādi saistošie noteikumi/rīkojumi:

 

Gada  pārskatu  iesniegšanas  termiņi  tiek  pagarināti:

 • Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019.pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97.panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu – 2020. gada 31.jūlijam.
 • Biedrība vai nodibinājums ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019.gadu līdz 2020.gada 31.jūlijam.
 • Reliģiskā organizācija,  kuras  gada  pārskatu  iesniegšanas  termiņu  nosaka saskaņā  ar  likuma  “Par  grāmatvedību”  panta  ceturtās  daļas  2.punktu izdotie Ministru kabineta noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019.gadu līdz 2020.gada 31.jūlijam

Vairākumu uzņēmumu skars COVID-19 izraisītā krīze, līdz ar to finanšu pārskatā ir jāatklāj apstākļi un jāizvērtē to ietekme uz darbības turpināšanos. Grāmatvežiem ir jāizvērtē vadības skaidrojumi un plāni attiecībā uz darbības turpināšanas principa piemērošanu 2019. gada finanšu pārskata sagatavošanā un tajā atklājamo informāciju.

Atlīdzības izmaksa dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem

Ja darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī atrodas dīkstāvē (neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības), darbiniekam tiek maksāts dīkstāves pabalsts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Pabalstam var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

 1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 %
 2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 • uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
 • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

Ar pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās algas kopš 14.marta, turklāt dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus.

Dīkstāves pabalsta piešķiršanai darba devējam VID Elektroniskās deklarācijas sistēmā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums. To VID izskatīs piecu darba dienu laikā un, izpildoties Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem, dīkstāves pabalstu pārskaitīs uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam”

Darba devēja ziņojumu aizpildīšana, ja darbinieks ir dīkstāvē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID -19 pandēmiju”

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Nodokļu maksātāji var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja termiņa kavējums radies COVID-19 rezultātā.

Termiņa pagarinājumam var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

 1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 %
 2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 •  uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
 • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

Lai pieteiktos šim atbalsta pasākumam, uzņēmums motivētu iesniegumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski izmantojot elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS) ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2020.gada 22. marta.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā noteiktais neierobežo nodokļu maksātāju tiesības vērsties ar iesniegumu VID līdzšinējā kārtībā, tas ir, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo daļu  vai 26.panta 11.-13.daļu.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt labprātīgi gada laikā vairākās daļās vai vienreiz gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Nodokļa maksātāji, kuri jau ir veikuši pirmo avansa maksājumu, t.i. līdz 2020. gada 15. martam, bet nevēlās labprātīgi maksāt avansa maksājumus, var atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

PVN pārmaksas atmaksa

Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtību nosaka likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, visiem nodokļa maksātājiem, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

PVN pārmaksas atmaksas nosacījumi definēti likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.pantā.

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās

No šā gada 31. marta sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem. Pie viena galdiņa nevar atrasties vairāk par diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi. Kases un apkalpošanas zonā jāietur divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm.

Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē – viens apmeklētājs uz vismaz 4m2 no kopējās ēdināšanas zāles platības. Jānodrošina iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai.

Pie ieejas jābūt izvietotam aicinājumam apmeklētājam neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes. Jāinformē apmeklētāji par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties sabiedriskās ēdināšanas telpās.

Apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie kases un ieejas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā) jābūt izvietotām skaidri salasāmām norādēm būt sociāli atbildīgiem un, atrodoties sabiedriskās ēdināšanas vietā, ievērot 2 metru distanci no apkārtējiem apmeklētājiem.

Reizi 15 minūtēs jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot lieki neuzkavēties sabiedriskās ēdināšanas telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu.