No šodienas tiem, kas nebūs ievērojuši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības ziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, varēs tikt piemērotas likuma noteiktās soda sankcijas.

Informāciju VID ir jāsniedz kredītiestādēm, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem un citiem, kam šo pienākumu nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

Likums paredz, ka soda sankcijas var būt, piemēram, publisks paziņojums, brīdinājums, soda nauda atbildīgajai personai līdz pat 100 000 eiro, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība un citas sankcijas.

Lai palīdzētu citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām pēc iespējas ātrāk identificēt iespējamos starptautisko pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas darījumu shēmu dalībniekus, informāciju no šiem ziņojumiem VID sniedz arī citu ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm EUROFISC tīkla ietvaros.

Divu gadu laikā VID jau ir saņēmis 1493 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kuros ir iekļauta informācija par 20 950 darījumiem.

Izvērtējot laika posmā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada maijam saņemtajos ziņojumos iekļauto informāciju, VID pieņēmis lēmumus par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu 96 nodokļu maksātājiem, pieņēmis lēmumus par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības izbeigšanu 37 nodokļu maksātājiem un pieņēmis lēmumu par nodokļu maksātāja likvidāciju 16 nodokļu maksātājiem.

Tāpat VID divos gados pieņēmis lēmumu par izslēgšanu no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra 134 nodokļu maksātājiem, nosūtījis brīdinājumus par pārskatu un deklarāciju neiesniegšanu 92 nodokļu maksātājiem, sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolus par pārskatu un deklarāciju neiesniegšanu 14 nodokļu maksātājiem.

VID arī nosūtījis informāciju Uzņēmumu reģistram par 27 nodokļu maksātājiem, veicis parādu piedziņas pasākumus 53 nodokļu maksātājiem, veicis kontroles pasākumus (tai skaitā nodokļu auditi, tematiskās pārbaudes) 256 nodokļu maksātājiem, piemērojis saimniecisko darbību ierobežojošus pasākumus 44 nodokļu maksātājiem, veicis preventīvos pasākumus nereģistrētas saimnieciskās darbības mazināšanai, nosūtot paziņojumus ar atgādinājumu reģistrēt saimniecisko darbību fiziskajām personām 119 nodokļu maksātājam.

To personu loks, kam jāsniedz VID informācija par aizdomīgiem darījumiem, pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji, kopš 2016.gada 1.aprīļa, tās bija kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tad no 2017.gada 1.janvāra to dara arī nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērinātu notāri, revidenti un advokāti, bet kopš 2017.gada 9.novembra – arī kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā finanšu līzinga sniedzēji un citas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās fiziskās un juridiskās personas.

«Sniegtā informācija ir ļoti vērtīga. Vērtējot kopsakarā ar VID rīcībā jau esošo informāciju, tā bieži vien bijusi signāls, lai vēl savlaicīgāk identificēt tos, kam ir patiešām augsts nodokļu nenomaksas risks, kā arī tos, kas slēpj patiesi gūtos ienākumus ar mērķi tos izmantot, piemēram, «aplokšņu algām«. Saņemtās ziņas par aizdomīgiem darījumiem mums arī palīdzējušas laikus pamanīt nelikumīgas darījumu shēmas un novērst pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu no valsts budžeta,» atzīst VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte.

Lai veicinātu izpratni un zināšanas par likuma prasībām, VID ir izstrādājis vadlīnijas, kurās noteikti galvenie Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošanas principi uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma risku bāzētas pieejas nodrošināšanai. Gan vadlīnijas, gan cita noderīga informācija ir pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana».

Divus gadus ilgušā pārejas perioda ietvaros VID eksperti ar likuma subjektiem sadarbojās «Konsultē vispirms» principa ietvaros, organizējot seminārus, sniedzot konsultācijas un visu nepieciešamo informāciju likuma prasību izpildei. Arī pārbaužu laikā par konstatētajiem pārkāpumiem VID nepiemēroja soda sankcijas, bet deva laika periodu, kurā novērst konstatētos pārkāpumus.

Jaunākais raksts